Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“

TALLINNA LINNAVALITSUS ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn, 20. aprill, 2016 nr 16

Päevakorrapunkt 18
Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“

Otsustati:
esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“.

 Merike Martinson
 Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

EELNÕU

20.04.2016

TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS

Tallinn
mai 2016 nr
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel

  1.  Võtta teadmiseks Tallinna Linnavalitsuse informatsioon Tallinna Linnavolikogu 29. oktoobri 2015 otsuse nr 160 „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“ täitmise kohta.
  2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.
  3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

LISA
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine

Tallinna Linnavolikogu luges 29. oktoobri 2015 otsusega nr 160 „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“ lõppenuks läbirääkimised Tallinn Entertainment LLC-ga Tallinna Linnahalli ja sellega piirnevate kinnistute arendamiseks ja tegi linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule linnahalli rekonstrueerimise kava ja sellega piirnevate kinnistute arenduskava.

Linnavalitsus moodustas 7. oktoobri 2015 korraldusega nr 1473-k ajutise komisjon linnahalli rekonstrueerimise ja ümbritsevate alade arendamise koordineerimiseks. Komisjoni eesmärk on leida uusi lahendusi linnahalli rekonstrueerimisel ja ümbritsevate alade arendamisel. Komisjon jõudis seisukohale, et edasiste tegevuste kavandamisel on oluline hinnata linnahalli ehitustehnilist seisukorda ja rekonstrueerimise maksumust ning koostada piirkonnale detailplaneering.

Arenduskava väljatöötamise eeltoimingute tegemiseks andis linnavalitsus 16. detsembri 2015 korraldusega nr 1906-k Mere pst 20 asuva linnahalli hoone üürile Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile ning 27. jaanuari 2016 linnavalitsuse korraldusega nr 116-k  suurendas aktsiaseltsi aktsiakapitali.

Tallinna Linnahalli Aktsiaselts korraldas riigihanke „Tallinna Linnahalli ehituskonstruktsioonide ekspertiis“ ja sõlmis 4. veebruaril 2016 hanke võitja osaühinguga A.Partsi Insenerbüroo hankelepingu linnahalli ehitise auditi koostamiseks. Lepingu eesmärgiks on linnahalli ehitise tarindite ja ehitusmaterjalide seisukorra uurimine ning nõuetekohasuse hindamine, kahjustuste põhjuste väljaselgitamine ja kahjustuste ulatuse määramine, ettepanekute tegemine puuduste likvideerimiseks. Kokkuleppe kohaselt valmib audit 3. juuniks 2016.

Linnavalitsuse 23. märtsi 2016 korraldusega nr 426-k „Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas ja Põhja‑Tallinnas“ algatati detailplaneeringu koostamine linnahalli ümbritsevale maa-alale suurusega 11,50 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada planeeritavale alale jäävate kinnistute piiride ja maakasutuse sihtotstarvete muutmise teel äri- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks ja Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks.

Planeeringualal säilitatakse olemasolev väärtuslik haljastus ning planeeritakse rohekoridor Rumbi tänavalt mere suunas, mis seotakse jalakäijate liikumissuundadega ühtseks võrgustikuks. Avaliku kasutusega roheala paikneb planeeritavate hoonete ja linnahalli vahelisel alal. Haljastuse osakaaluks planeeritakse vähemalt 20%.

Planeeringuala on oluline ka kultuuriväärtuste seisukohast. Arhitektuurimälestis Tallinna Linnahall on ette nähtud renoveerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ja ehituskonstruktsioonide ekspertiisile. Planeeringuala jääb väärtuslikesse vaatesektoritesse Merivälja muulilt vanalinnale ning Pirita sadama kailt vanalinnale. Uue hoonestuse kavandamisel tuleb arvestada, et säiliks vaated vanalinnale.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet viib läbi riigihanget detailplaneeringu koostaja leidmiseks, hankeleping on kavandatud alla kirjutada 2016. aasta mais.

Rööpselt planeeringu menetlusega edeneb linnahalli hoone rekonstrueerimine alljärgneva ajakava alusel eeldusel, et linnahalli rekonstrueerimisprojektiga ei kavandata linnahalli olulisi laiendusi või välisilme muutmist, mis nõuab detailplaneeringut ja arhitektuurivõistluse korraldamist.

2015 IV kvartal – 2016 II kvartal                   Ekspertiisid, analüüsid ja konsultatsioonid – konstruktsioonide avamine ja tehnilise seisukorra ülevaatus

2016 II – III kvartal                                        Tellija lähteülesande koostamine projekteerimise hankele (hoone mõõdistamine, ruumiprogramm, tehnilised nõuded, automaatika nõuded, kvaliteedinõuded jne)

2016 III kvartal                                               Renoveerimise projekteerimise hanke ettevalmistus ja läbiviimine

2016 III kvartal – 2017 IV kvartal                Renoveerimisprojekti koostamine

2016 III kvartal                                            Lammutusprojekti koostamine

2016 III – IV kvartal                                      Lammutusluba

2016 IV kvartal – 2017 I kvartal                               Lammutustööde hange ja lammutustööd

2017 IV kvartal                                             Ehitushange (põhiprojekti baasil – 3 kuud)

2017 IV kvartal – 2018 II kvartal                   Ehitustööd (täpsem ehitustööde periood selgub pärast                              ehitusekspertiisi valmimist ja renoveerimisprojekti koostamist)

2018 II kvartal – 2018 IV kvartal                   Sisustus ja hoone üld-tehnoloogia (küttelahendus  mere- jm alternatiivkütte baasil töötatakse välja eraldi ja rajada eraldi ajakavas, mitte üldehitushanke osana)

2018 IV kvartal – 2019 I kvartal                   Viimistlus ja eritehnoloogia (lava, valgus, kohvik jne)

2019 kevad                                                    Linnahalli avamine

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Seletuskiri

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine” juurde

Linnavalitsus korraldas linnahalli hoone ekspertiisi, suurendas Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi aktsiakapitali ja andis linnahalli hoone aktsiaseltsi kasutusse ning algatas detailplaneeringu. Linnahall rekonstrueeritakse 2019 kevadeks.

Tallinna Linnavolikogu luges 29. oktoobri 2015 otsusega nr 160 lõppenuks läbirääkimised Tallinn Entertainment LLC-ga Tallinna Linnahalli ja sellega piirnevate kinnistute arendamiseks ja tegi linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule linnahalli rekonstrueerimise kava ja sellega piirnevate kinnistute arenduskava. Linnavalitsusele pandud ülesande täitmiseks edastab linnavalitsus alljärgneva informatsiooni.

Linnavalitsus moodustas 7. oktoobri 2015 korraldusega nr 1473-k ajutise komisjon linnahalli rekonstrueerimise ja ümbritsevate alade arendamise koordineerimiseks. Komisjoni eesmärk on leida uusi lahendusi linnahalli rekonstrueerimisel ja ümbritsevate alade arendamisel. Komisjon jõudis seisukohale, et edasiste tegevuste kavandamisel on oluline hinnata linnahalli ehitustehnilist seisukorda ja rekonstrueerimise maksumust ning koostada piirkonnale detailplaneering.

Arenduskava väljatöötamise eeltoimingute tegemiseks andis linnavalitsus 16. detsembri 2015 korraldusega nr 1906-k Mere pst 20 asuva linnahalli hoone üürile Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile ning 27. jaanuari 2016 linnavalitsuse korraldusega nr 116-k suurendas aktsiaseltsi aktsiakapitali.

Tallinna Linnahalli Aktsiaselts korraldas riigihanke „Tallinna Linnahalli ehituskonstruktsioonide ekspertiis“ ja sõlmis 4. veebruaril 2016 hanke võitja osaühinguga A.Partsi Insenerbüroo hankelepingu linnahalli ehitise auditi koostamiseks. Lepingu eesmärgiks on linnahalli ehitise tarindite ja ehitusmaterjalide seisukorra uurimine ning nõuetekohasuse hindamine, kahjustuste põhjuste väljaselgitamine ja kahjustuste ulatuse määramine, ettepanekute tegemine puuduste likvideerimiseks. Kokkuleppe kohaselt valmib audit 3. juuniks 2016.

Linnavalitsuse 23. märtsi 2016 korraldusega nr 426-k „Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas ja Põhja‑Tallinnas“ algatati detailplaneeringu koostamine linnahalli ümbritsevale maa-alale suurusega 11,50 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada planeeritavale alale jäävate kinnistute piiride ja maakasutuse sihtotstarvete muutmise teel äri- ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundid ning määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks ja Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks.

Planeeringualal säilitatakse olemasolev väärtuslik haljastus ning planeeritakse rohekoridor Rumbi tänavalt mere suunas, mis seotakse jalakäijate liikumissuundadega ühtseks võrgustikuks. Avaliku kasutusega roheala paikneb planeeritavate hoonete ja linnahalli vahelisel alal. Haljastuse osakaaluks planeeritakse vähemalt 20%.

Planeeringuala on oluline ka kultuuriväärtuste seisukohast. Arhitektuurimälestis Tallinna linnahall on ette nähtud renoveerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ja ehituskonstruktsioonide ekspertiisile. Planeeringuala jääb väärtuslikesse vaatesektoritesse Merivälja muulilt vanalinnale ning Pirita sadama kailt vanalinnale. Uue hoonestuse kavandamisel tuleb arvestada, et säiliks vaated vanalinnale.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet viib läbi riigihanget detailplaneeringu koostaja leidmiseks, hankeleping on kavandatud alla kirjutada 2016. aasta mais.

Rööpselt planeeringu menetlusega edeneb linnahalli hoone rekonstrueerimine alljärgneva ajakava alusel eeldusel, et linnahalli rekonstrueerimisprojektiga ei kavandata linnahalli olulisi laiendusi või välisilme muutmist, mis nõuab detailplaneeringut ja arhitektuurivõistluse korraldamist.

2015 IV kvartal – 2016 II kvartal                   Ekspertiisid, analüüsid ja konsultatsioonid – konstruktsioonide avamine ja tehnilise seisukorra ülevaatus

2016 II – III kvartal                                        Tellija lähteülesande koostamine projekteerimise hankele (hoone mõõdistamine, ruumiprogramm, tehnilised nõuded, automaatika nõuded, kvaliteedinõuded jne)

2016 III kvartal                                               Renoveerimise projekteerimise hanke ettevalmistus ja läbiviimine

2016 III kvartal – 2017 IV kvartal                Renoveerimisprojekti koostamine

2016 III kvartal                                            Lammutusprojekti koostamine

2016 III – IV kvartal                                      Lammutusluba

2016 IV kvartal – 2017 I kvartal                               Lammutustööde hange ja lammutustööd

2017 IV kvartal                                             Ehitushange (põhiprojekti baasil – 3 kuud)

2017 IV kvartal – 2018 II kvartal                   Ehitustööd (täpsem ehitustööde periood selgub pärast                              ehitusekspertiisi valmimist ja renoveerimisprojekti koostamist)

2018 II kvartal – 2018 IV kvartal                   Sisustus ja hoone üld-tehnoloogia (küttelahendus  mere- jm alternatiivkütte baasil töötatakse välja eraldi ja rajada eraldi ajakavas, mitte üldehitushanke osana)

2018 IV kvartal – 2019 I kvartal                   Viimistlus ja eritehnoloogia (lava, valgus, kohvik jne)

2019 kevad                                                    Linnahalli avamine

Eha Võrk
Abilinnapea linnapea ülesannetes