AS Tallinna Linnahall põhikiri

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Tallinna Linnahall (edaspidi aktsiaselts).
1.2 Aktsiaseltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
2. TEGEVUSALA
2.1 Aktsiaseltsi põhitegevusala on Tallinna Linnahalli arendamine.
3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIA
3.1 Aktsiaseltsi miinimumkapital on 25 000 eurot ja maksimumkapital 100 000 eurot. Nimetatud vahemikus võib
aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata.
3.2 Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad nimiväärtusega 100 eurot.
3.3 Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse
aktsiaseltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab või hindamise korraldab aktsiaseltsi juhatus. Kui
eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil.
Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor. Pärast vandeaudiitori aruande esitamist sõlmib
aktsiaselts mitterahalise sissemakse tasujaga sissemakse aktsiaseltsile üleandmise lepingu.
4. ÜLDKOOSOLEK
4.1 Korraline üldkoosolek toimub kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
4.2 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.
4.3 Üldkoosolek võtab otsuseid vastu, lähtudes äriseadustiku §-st 305 ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest.
5. NÕUKOGU
5.1 Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust, korraldab aktsiaseltsi juhtimist, teeb järelevalvet juhatuse tegevuse üle
ning tagab aktsiaseltsi tegevuse vastavuse riigi ja Tallinna linna õigusaktidele ning põhikirjale. Lisaks seaduses ja
põhikirjas nimetatud muudele ülesannetele nõukogu:
5.1.1 kinnitab aktsiaseltsi arengudokumendid;
5.1.2 kinnitab majandusaasta 31. jaanuariks aktsiaseltsi algava aasta tegevuseesmärgid, tulemusmõõdikud,
tööplaani ja eelarve;
5.1.3 analüüsib ja hindab aktsiaseltsi tegevust, sh kontrollib eelarve täitmist ja eelarvevahendite sihipärast
kasutamist;
5.1.4 kinnitab aktsiaseltsi investeeringute kava ja selle muudatused;
5.1.5 kinnitab aktsiaseltsi struktuuri ja selle muudatused;
5.1.6 kinnitab aktsiaseltsi vara kasutamise ja käsutamise korra;
5.1.7 kehtestab aktsiaseltsi nõukogu töökorra, lähtudes põhimõtetest, mille on heaks kiitnud Tallinna Linnavalitsus;
5.1.8 korraldab aktsiaseltsi tehingute seaduslikkuse kontrollimist ja siseauditialast tegevust;
5.1.9 annab juhatusele nõusoleku juriidilise isiku (sh tütarettevõtja) asutamiseks või lõpetamiseks või teises
juriidilises isikus osalemiseks või osalusega tehingu tegemiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna
Linnavalitsusele;
5.1.10 annab juhatusele nõusoleku ettevõtte omandamiseks või võõrandamiseks või selle tegevuse lõpetamiseks
ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna Linnavalitsusele;
5.1.11 annab juhatusele nõusoleku laenu või arvelduskrediidi võtmiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks
Tallinna Linnavalitsusele, kui tehingu väärtus on 300 000 eurot või enam;
5.1.12 annab juhatusele nõusoleku laenu andmiseks ning edastab otsuse kooskõlastamiseks Tallinna
Linnavalitsusele, kui tehingu väärtus on 500 000 eurot või enam;
5.1.13 annab juhatusele nõusoleku kinnisasja võõrandamiseks või koormamiseks ning kooskõlastab võõrandamise
või koormamise viisi ja tingimused Tallinna Linnavalitsusega. Servituudi seadmist tehnovõrgu või -rajatise talumise
kohustuse täitmiseks ei ole vaja Tallinna Linnavalitsusega kooskõlastada;
5.1.14 annab juhatusele nõusoleku teha muid tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, ning
edastab otsuse vajaduse korral Tallinna Linnavalitsusele kooskõlastamiseks.
5.2 Nõukogul on kolm kuni seitse liiget. Nõukogu liikmed määrab Tallinna Linnavalitsus kolmeks aastaks. Nõukogu
liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
5.3 Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab Tallinna
Linnavalitsus. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
5.4 Nõukogu liikmeid tasustatakse Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud korra alusel. Tasu suuruse määrab Tallinna
Linnavalitsus.
5.5 Nõukogu võtab otsuseid vastu koosolekutel või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus ja nõukogu töökorras
sätestatud viisil.
5.6 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu
võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Kui hääletatakse koosolekut kokku
kutsumata, on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest. Häälte võrdse
jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.
5.7 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
Nõukogu liige ei võta hääletamisest osa äriseadustikus ja korruptsioonivastases seaduses sätestatud juhtudel.
6. JUHATUS
6.1 Aktsiaseltsi juhib ja esindab ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus. Lisaks seaduses ja põhikirjas nimetatud muudele
ülesannetele juhatus:
6.1.1 käsutab oma pädevuse piires aktsiaseltsi vara ning vastutab aktsiaseltsi majandustegevuse õiguspärasuse ja
eesmärgipärasuse eest;
6.1.2 koostab nõukogule esitatavad aktsiaseltsi tegevust käsitlevad dokumendid või korraldab nende koostamise;
6.1.3 korraldab korruptsiooniennetustegevust, sh töötajate koolitamist, kõrvaltegevusest teavitamist ja huvide
konflikti vältimist;
6.1.4 sõlmib aktsiaseltsi nimel lepinguid, sh töölepinguid, ning annab volikirju;
6.1.5 tagab sisekontrollisüsteemi toimimise;
6.1.6 korraldab koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
6.1.7 tagab nõukogu seaduslike otsuste elluviimise.
6.2 Juhatuse liikme volituste kestus on kuni viis aastat.
6.3 Juhatuse liikme määrab ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatuse liikme valimisel lähtub nõukogu Tallinna
Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest ning kuulab ära juhatuse esimehe arvamuse.
6.4 Juhatuse liige peab oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt
oodatava hoolsusega ja olema aktsiaseltsile lojaalne. Juhatuse liikme kohustused ja õigused määratakse täpsemalt
kindlaks juhatuse liikmega sõlmitavas ametilepingus.
6.5 Juhatuse liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse määrab nõukogu kindlaks oma otsuses ja juhatuse liikmega
sõlmitavas ametilepingus, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse heakskiidetud põhimõtetest.
6.6 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valib nõukogu nende hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse
tegevust.
6.7 Aktsiaseltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada:
6.7.1 iga juhatuse liige, kui aktsiaseltsil on kuni kaks juhatuse liiget;
6.7.2 juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget ühiselt, kui aktsiaseltsil on üle kahe juhatuse liikme.
7. RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL
7.1 Aktsiaseltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7.2 Juhatus korraldab aktsiaseltsi raamatupidamist riigi ja Tallinna linna õigusaktide kohaselt.
7.3 Aktsiaseltsi finantsmajanduslikku tegevust ja majandusaasta aruannet kontrollib audiitor, kes nimetatakse
vähemalt kaheks aastaks. Audiitori valimisel lähtutakse riigi ja Tallinna linna õigusaktidest.
7.4 Aktsionäril ja nõukogul on õigus nõuda täiendava kontrollitegevuse läbiviimist aktsiaseltsis ning kasutada selleks
enda juhitava asutuse struktuuriüksust või tellida teenus audiitorettevõtjalt.
8. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE
8.1 Aktsiaseltsi majandusaasta aruanne koostatakse, esitatakse ja kinnitatakse riigi ja Tallinna linna õigusaktides
sätestatud korras.
8.2 Aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitab ja kasumi jaotamise otsustab Tallinna Linnavalitsus.
8.3 Aktsiaseltsi reservkapital on 1/10 aktsiakapitalist.
9. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE
9.1 Aktsiaseltsi lõpetamine (likvideerimine), ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses
sätestatud korras.
9.2 Aktsiaseltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.
9.3 Aktsiaseltsi likvideerijad on juhatuse liikmed, kui Tallinna Linnavolikogu otsuses ei ole ette nähtud teisiti.
Likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse määrab kindlaks Tallinna Linnavolikogu.
9.4 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ning raha hoiustamist antakse allesjäänud vara üle
Tallinna linnale.